POVZBUZENÍ

Posynodní apoštolská exhortace. Osobní dopis papeže Františka, kterým oslovuje, povzbuzuje a připomíná důležité pravdy naší víry.

Během doby Vánoční až do Vzkříšení ti nabízíme povzbuzení a výzvy do života, které ti posílá papež František. Nech se každý týden inspirovat slovem vybraným z jednoho článku této exhortace. 

P.S. Na sociálních sítích hledej #citatychristusvivit nebo #christusvivit


11. citát - 25. 3. 2020 - článek 44

Síla "ano" mladé Marie je stále imponující. Síla onoho "ať se mi stane" to, co řekl anděl. To nebylo žádné pasivní nebo rezignované přivolení. Bylo to něco jiného než "ano" ve smyslu: "Tak dobře, zkusím to, a uvidíme, co se stane."
Maria neznala tuto větu: uvidíme, co se stane. Byla rozhodná, pochopila, o co jde, a bez vytáček řekla "ano". Bylo v tom něco víc, něco jiného. Bylo to "ano" té, která chce spolupracovat a riskovat, vsadit všecko na jednu kartu, s žádnou jinou zárukou než s jistotou, že je nositelkou zaslíbení. A já se dnes ptám každého z vás: jste si vědomi, že jste nositeli zaslíbení? Jaké zaslíbení nosím v srdci, abych ho rozvíjel? Maria bezpochyby měla nesnadné poslání, ale překážky pro ni nebyly důvodem k tomu, aby řekla "ne". Bylo jasné, že budou potíže, ale nebudou to ty potíže, které vzniknou z toho, že nás ochromuje zbabělost, protože nemáme všecko dopředu jasné nebo zajištěné. Maria neuzavřela žádné životní pojištění! Maria riskovala, a proto je silná, proto je influencer, je influencer Boží! Její "ano" a touha sloužit byly silnější než pochybnosti a potíže.


10. citát - 11. 3. 2020 - článek 112 a 113

Každému chci říct především první pravdu: "Bůh tě miluje." I když jsi to už slyšel, nevadí, chci ti to připomenout: Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se nacházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován.
Možná že tvé zkušenosti s otcovstvím nejsou nejlepší, tvůj pozemský otec ti byl třeba vzdálený nebo ti chyběl nebo se naopak projevoval dominantně a majetnicky; nebo jsi prostě neměl takového otce, jakého jsi potřeboval. To nevím. Ale co ti mohu říct s jistotou, je skutečnost, že se můžeš zcela bezpečně vrhnout do náručí svého božského Otce, Boha, který ti daroval život a který ti ho dává v každém okamžiku. On tě bude pevně podpírat a současně budeš cítit, že zcela respektuje tvoji svobodu. 


9. citát - 4. 3. 2020 - článek 107

Nedopusť, aby tě okradli o naději a o radost, aby tě omámili a zotročili pro své zájmy. Odvaž se být někým víc, protože tvé bytí má větší hodnotu než cokoli jiného. Nepotřebuješ mít majetek nebo budit dojem. Můžeš být takový, jakého tě zná Bůh, tvůj Stvořitel, jestliže uznáš, že jsi povolán k mnoha věcem. Vzývej Ducha Svatého a kráčej s důvěrou k velkému cíli: ke svatosti. Tak budeš ne fotokopií, ale plně sám sebou. 


8. citát - 26. 2. 2020 - článek 76

Možná, že "my, kdo žijeme více méně bezstarostným životem, neumíme plakat. Určité životní skutečnosti je možno vidět jen očima očištěnýma slzami. Zvu každého z vás, aby se zeptal sebe sama: Naučil jsem se plakat? Naučil jsem se plakat, když vidím dítě trpící hladem, zdrogované dítě na ulici, dítě bez domova, opuštěné dítě, dítě, které bylo zneužito, dítě používané společností jako otrok? Nebo pláču umíněně - jako ten, kdo pláče proto, aby dostal ještě víc?" Snaž se učit plakat pro mladé lidi, kteří jsou na tom hůř než ty. Milosrdenství a soucit se vyjadřují také pláčem. Když ti nejde plakat, pros Pána, aby ti dal dar prolévání slz nad utrpením druhých. Až dokážeš plakat, budeš teprve schopen udělat něco celým srdcem pro druhé.


7. citát - 12. 2. 2020 - článek 101

To není jediný hřích členů církve, jejíž dějiny mají mnoho stínů. Naše hříchy jsou všem viditelné; nemilosrdně se odrážejí ve vráskách tisícileté tváře naší matky a učitelky. Ona totiž putuje už dva tisíce let a sdílí "radost a naději, smutek a úzkost lidí." A putuje taková, jaká je, aniž by se podrobila zákroku na estetické chirurgii. Hříchy svých členů, které se někteří občas snaží zakrývat, nemá strach postavit do ohnivého světla slova evangelia, které tříbí a očišťuje. Nepřestává každý den se zahanbením opakovat: "Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství [...] můj hřích je stále přede mnou" (Žl 51,3.5). Připomeňme si ale, že matku, když je zraněná, neopouštíme, ale naopak se jí ujmeme, aby sebrala všechny své síly a schopnost začínat vždycky znovu.


6. citát - 5. 2. 2020 - článek 31

Ježíš vám, mladí přátelé, nedává světlo z dálky nebo zvnějšku. Jeho světlo přichází přímo z jeho mládí, které s vámi sdílí. Je velmi důležité kontemplovat mladého Ježíše, jak nám ho ukazují evangelia, protože on byl skutečně jedním z vás a v něm můžeme poznávat mnoho vlastností typických pro mladé srdce: "Ježíš měl bezpodmínečnou důvěru v Otce, pečoval o přátelství se svými učedníky a zůstal jim věrný i ve chvílích krize. Projevoval hluboký soucit s těmi nejslabšími, zvláště s chudými, nemocnými, hříšníky a vyloučenými. Měl odvahu postavit se na odpor náboženským a politickým představitelům své doby, zažíval nepochopení a zavržení, zakoušel strach z utrpení a poznal slabost při umučení, zaměřil svůj pohled do budoucnosti a svěřil se do bezpečných Otcových rukou v síle Ducha Svatého. V Ježíši se mohou najít všichni mladí lidé." 


5. citát - 29. 1. 2020 - článek 35

Prosme Pána, aby osvobodil církev od těch, kteří ji chtějí nechat zestárnout, zastavit ji v minulosti, zabrzdit ji, znehybnit. Prosme také, aby ji osvobodil od jiného pokušení: od domněnky, že je mladá tehdy, když ustupuje všemu, co jí nabízí svět, že se obnovuje tím, že zakrývá své poselství a přizpůsobuje se ostatním. Nikoli. Církev je mladá, když je sama sebou, když každý den přijímá stále novou sílu z Božího slova, z Eucharistie, z Kristovy přítomnosti a z moci jeho Ducha. Je mladá, když je schopná vracet se stále ke svému prameni.


4. citát - 22. 1. 2020 - článek 16

Současně se ale mladým doporučuje: "Podřizujte se starším" (1 Petr 5,5). Bible stále vybízí k hluboké úctě ke starším, protože mají poklad zkušeností, prožili ve svém životě úspěchy i selhání, radosti i velké bolesti, naděje i zklamání, a v tichu svého srdce střeží mnoho příběhů, které nám mohou pomoci vyhnout se omylům a klamům falešných vidin. Slovo moudrého starce vyzývá k respektování určitých mezí a k umění ve správné chvíli se ovládnout: "Stejně tak napomínej mladé muže, aby se ovládali" (Tit 2,6). Není správné propadnout kultu mládeže nebo si osvojovat mladické chování, které pohrdá druhými kvůli jejich věku nebo protože jsou z jiné doby. Ježíš říkal, že moudrý člověk dokáže vynášet ze své pokladnice věci nové i staré (srov. Mt 13,52). Moudrý mladík se otevírá budoucnosti, je ale stále schopen přínosně využít něco ze zkušenosti druhých.


3. citát - 15. 1. 2020 - článek 15

Boží slovo říká, že k mladým lidem je třeba přistupovat "jako k bratřím" (1 Tim 5,1), a rodičům doporučuje: "Nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu" (Kol 3,21). Mladý člověk nemůže ztrácet odvahu; pro něj je typické, že sní o velkých věcech, hledá široké obzory, snaží se stále o víc, má chuť dobývat svět, dokáže přijímat náročné nabídky a chce ze sebe vydat to nejlepší, aby vytvořil něco lepšího. Proto naléhám na mladé, aby si nenechali ukrást naději, a každému z nich opakuji: "Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý" (1 Tim 4,12).


2. citát - 1. 1. 2020 - článek 13

Ježíš, který je věčně mladý, nám chce dát ustavičně mladé srdce. Boží slovo nás vybízí: „Odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto“ (1 Kor 5,7). Současně nás vyzývá, abychom se svlékli ze „starého člověka“ a oblékli si člověka „nového“ (srov. Kol 3,9.10). Obléci si mladost, „která se obnovuje“ (v. 10), znamená, že máme mít „milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost, snášet se a navzájem si odpouštět, má-li kdo něco proti druhému“ (Kol 3,12–13). To znamená, že pravé mládí spočívá v tom, že máme srdce, které je schopno milovat. A naopak všechno, co nás odděluje od druhých, působí, že naše duše stárne. Proto apoštol dodává: „A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti“ (Kol 3,14).


1. citát - 24. 12. 2019 - článek 1

Kristus žije. On je naše naděje a nejkrásnější mládí tohoto světa. Všechno, čeho se dotkne, omládne, stává se novým, naplňuje se životem. Proto první slova, kterými se obracím na každého mladého křesťana, jsou: Kristus žije a chce, abys žil!